Taber vi kampen?

Forening Paneeraq Samsø har holdt generalforsamling lørdag den 16. marts i sejlerstuen

Dirigent Anne Kleis Sørensen konstaterede at mødeannonceringen i Samsø Posten var fem dage forsinket i forhold til vedtægtens krav om tre ugers varsel. Alle medlemmer er indkaldt pr e-mail i god tid. Ingen havde indvendinger og generalforsamling blev erklæret for lovlig.

Formand John Enevoldsen aflagde Bestyrelsesberetning 2023

Arbejdet med bevarelsen af Galeasen Paneeraq Samsø 2023 i foreningsregi begyndte i 2013, så 2023 har været udråbt til et jubilæumsår. Dette har ikke haft så meget praktisk betydning, men gav anledning til lidt selvransagelse. Hvordan går det med indsatsen? Er skibet i bedre stand efter de første ti år, eller er vi ved at tabe kampen?

Vores største projekt til dato blev afsluttet i 2022, med nye planker agter, fortrinsvis over vandlinjen i begge sider. Vinterteltet blev også rejst for første gang i forår 22 og igen i efterår 22. Tilpasning af teltet har krævet mange arbejdstimer. Teltet har været udsat flere gange for kraftige storme undervejs og det kræver løbende tilsyn og vedligeholdelse. Til gengæld bliver skibet skånet for meget indtrængende regnvand i vinterhalvåret. Stormasten kom ned i efterår 23 til planlagt vedligeholdelse og ligger nu sammen med den nye mesanmast hos XL. Der er i skrivende stund god fremdrift i arbejdet med master og bomme og de bliver klare til montering så snart der er vejr til dette.

Siden det store LAG projekt, har vores første prioritet været at tætne dæk og skandæk, så der ikke trænger ferskvand igennem. Det lærketræ vi selv har fået skåret op på savværket i Toftebjerg har ligget til tørring og kan nu anvendes i 2024 til dæksplanker med mere. En bevilling på 40.000 kroner fra Nordea Fonden bliver brugt til skibstømrer Jens Martensen, som udskifter skandæk, vaterbord, dæksbjælker og støtter efter behov. Han har været i gang i efterårsferien 2023, hvor vi valgte at lave åbent skib arrangementer, så interesserede kunne kigge forbi mens skibets frivillige gik til hånde hos bådebyggeren. Han kommer igen i marts 2024, men der er lang vej rundt for at blive færdig og pengene rækker ikke til mere i denne omgang.

For at komme ordentligt i mål med restaureringen skal der bruges flere midler, for at udskifte tærede skibsplanker, gøre dækket tæt og komme hele vejen rundt med skandæk mv. Mens udskiftning af skibsplanker sker på bådeværft, kan de øvrige opgaver løses ved midtermolen i Ballen. Der søges midler hjem fra udenøs fonde til bådebygger og materialer. Med de kommende Stedet er X investeringer i Langør havn og det spændende Naturpark Svanegrund initiativ, kan vi henvise til den stigende interesse for den maritime kulturhistorie og maritime aktiviteter i Samsøs nærområde. Det bliver mere og mere relevant at få Paneeraq Samsø sat forsvarligt i stand, så skibet mange år frem kan opleves rundt om Samsø som en vigtig del af øens sejlende kulturarv.

Foruden arbejdet med vedligeholdelse, fundraising og renovering sejler Paneeraq Samsø også medlemsture. I 2023 har medlemmer været inviteret til seks medlemsture – til Bosserne, fra Ballen-Langør, Langør-Mårup og to gange til Tunø. Skibet sejler en beddingstur næsten hvert år og de aktive sejler ud på træningsture for at øve havnemanøvre med mere.

Der er kun holdt to bestyrelsesmøder i 2023, men der er skibsmøde hver lørdag formiddag året rundt. På Påskelørdag holder vi Åbent Skib hvis vejret tillader og bådebygger Jens Martensen fortsat er på øen.

Økonomi

Kasserer Holger Sørensen fremlagde regnskabet. Der er overskud på 37.000 kroner, hvilket drejer sig om midlerne fra Nordea Fonden som er udbetalt, men endnu ikke anvendt fuldt ud. Der er i foråret 2024 endelig kommet tilskudsmidler hjem for LAG projektet. Samsø kommune har lagt ud for 80% af tilskuddet og medlemmer har lånt foreningen 32.000 kroner. Kommunen og medlemmerne har fået de lånte penge retur. Kontingent er uændret.

Valg

Der var genvalg til Mogens Exner og Holger Sørensen i bestyrelsen og til Per Rubin Jensen som suppleant. Morten Fangel blev genvalgt som revisor.

Eventuelt

Under eventuelt blev der drøftet oplagring af lærketræet efter høvling. Dette er siden løst. I beretningen oplyses at der kom bådebygger i marts og Åbent Skib Påskelørdag. Bådebyggeren kommer først weekenden den 19.-21. april med kort varsel, så der er ikke arrangeret Åbent Skib. Der vil dog være folk ved skibet det meste af tiden, så interesserede er som sædvanlig velkommen til at kigge forbi.

Jre

Billedtekst:

I forgrund den nye mesanmast. Stormasten skinner også snart, men ikke af nyt træ! Der males beslag med sort hammerlak i baggrunden, mens fortroppen har taget hul på kaffen. Lokalerne er venligst stillet til rådighed af XL Byg.

Fyn rundt

September himmel på åbent hav

Ebbe, Henry og John sejlede Fyn rundt på 8 dage, en dejlig tur med nye havne hver eftermiddag. Dækket er tæt efter sommerens arbejde med at kratte, fylde og male dækket to gange. Hjemme igen har der været arbejde med lænsepumpen inden vi igen er klar til medlemssejlads.