Referat generalforsamling 2022

Referat generalforsamling Forening Paneeraq Samsø i sejlerstuen den 26. februar 2022

Dagsorden iflg vedtægterne

  1. Dirigent – Torben Faarborg valgt. Ni medlemmer deltog i generalforsamlingen
  2. Formandens beretning begyndte med at mindes Per Th. Hansen. Ære være hans minde.

Beretning for to år. Vi holdt generalforsamling for 2019 i august 2020, så meget af det følgende har I hørt før.

2020

Vi har haft et besværligt år, uden de herlige medlemsture som er med til at holde gejsten oppe og vores sejlerfærdigheder vedlige. Enkelte lyspunkter har der dog været. Duelighedskurset blev afsluttet efter en længere corona pause. Det vi begyndte i efterår 2019 sluttede i november 2020 med teorieksamen. Alle 8 som valgte at gå op til eksamen bestod og endnu flere har fulgt undervisningsforløbet, uden at have behov for at blive eksamineret. Det er foreningen som tog initiativ til kursusforløbet og vores nye bestyrelsesmedlem Mogens Exner som har undervist. Han regner med at følge op med et sejlerkursus til foråret, mindre hold som tager ud for at øve sig i praktisk sejlads.

På skibet har vi manglet et hængsel på roret hele sæsonen: Det er blandt andet derfor at vi ikke har gennemført medlemsture. Vi har fået fremstillet et stort jernbeslag som er sendt til galvanisering. Denne bliver monteret med gennemgående bolte for at sikre hængslet det nødvendige fæste. Skibet trænger også til nye planker enkelte steder over vandlinjen. Arbejdet med at finansiere en tur på værftet har fyldt meget i 2020.

Ebbe og Niels fjernede en udtjent olietank (anvendt til oliefyret). Så gik de i gang med at udskifte dæksplanker med lærkeplanker skåret op på savværket i Toftebjerg. Dette arbejde blev større end forventet, da det også var nødvendigt at udskifte både støtter, strøer og de mest medtagne dele af agterenden af styrehuset i dækshøjde. Det udførte arbejdet i agterenden af skibet udgør ca. en tredjedel af opgaven med at lægge hele dækket om med nye planker, så der er nok at se til. Plankerne skal også kalfatres, noget der kræver godt vejr og mange arbejdstimer. Blandt andet derfor søger vi midler til et arbejdstelt.

Generalforsamlingen blev først afviklet i efterår, udsat pga corona. Morten Fangel er vores nye interne revisor. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Mogens Exner og suppleant Niels Andersen. Bestyrelsen har holdt to møder siden generalforsamlingen.

Vi har arbejdet ihærdigt med fondraising i 2020. Vi havde en god indgang til Salling Fondene. Vi lavede et kompendium om skibsprojektet Paneeraq Samsø og fik det forelagt Fru Salling og senere modtog en opfordring fra sekretariatet til at søge, men vi fik ikke en krone, da de fleste penge i år gik til coronarelaterede projekter! Inden da har undertegnede undersøgt LAG midlerne, uden at vi synes det var nu, at vi kunne søge. Siden har vi søgt Velux Fonden om midler øremærket ’Aktive Ældre’, så vi har taget flere medlemmer i ed og lavet en liste over de medvirkende og deres rolle i projektet. Vi har søgt VELUX til både en vinterpresenning/arbejdstelt og tilskud til planker, 145.000 kroner i alt. Ved at holde det ansøgte beløb under 150.000 kroner er vi lovet svar om senest to måneder, så medio februar ved vi besked. Det kan være at det er nu vi bør søge LAG, (første frist i år den 27. februar), med muligheden for en fordobling af VELUX midlerne for øje. Tak til Mogens for det konstruktive samarbejde med den seneste ansøgning. Vi fik lavet en rigtig god ansøgning til VELUX! Primo januar kom besked om 80.000 kroner til vintertelt fra VELUX.

2021 begyndte med en tur på værftet i Odden, en rutinetur med bundmaling med mere. Per Th. og Ingelise Hansen kom forbi beddingen for en hyggelig snak, noget der viste sig at være sidste bedding tur for vores ærede medlem. Vi vil savne ham.

I Odden kom Skibsbevaringsfonden v/John Walsted forbi. Han har besigtiget skibet i Ballen, men ville gerne se hende på land. Vi står ikke til økonomisk hjælp som bevaringsværdigt fartøj efter de nationale forskrifter, men John Walsted vil hjælpe med en restaureringsplan, som gerne skulle udløse lidt flere midler til skibets vedligeholdelse. Det har trukket meget ud og vi arbejder fortsat med et udkast til restaureringsplan.

Bådebygger Finn Henriksen i Odden kender skibet bedre end nogen anden. Han har gået skroget efter og erstattet mange spigere efter grundstødning i 2019. Han anbefaler udskiftning af planker over vandlinjen, samt skandæk og støttere for et væsentligt højere beløb, end det vi råder over med LAG midlerne. Derfor har vi meget fokus på fundraising, så vi kan følge hans anvisninger til udførelse næste vinter. Finn Henriksen har siden været opereret for en tumor i hjernen. Han er ikke i form og hans lærling har lejet værftet og viderefører forretningen. Vi overvejer at Indhente tilbud fra den skibstømrer, som arbejder regelmæssigt på Aase i Ballen.

Arbejdet med pengene fra VELUX Fonden til et vintertelt har heller ikke været uden udfordringer. Firmaet i Randers er gået konkurs, men Ørsted Telte har overtaget ordren. De har ikke været overbevisende professionelle og der er gået meget tid med at vente. Teltet er blevet dyrere end først aftalt og er endnu ikke færdig, få uger inden den aftalte projektperiode på et år. Vi regner med at tidsfristen overholdes og glæder os til den ekstra beskyttelse fra elementerne, som vinterteltet vil give både skibet og mandskabet. Vi regner nemlig med at kunne fortsætte udskiftning af dæk inde under teltet. Ligeledes bliver der tale om den længe tiltrængte udskiftning af forkahyttens overbygning.

Corona har også aflyst vores planlagte sejltur med julemanden i Ballen, men vi har fået lys op på skibet og mødes fast hver lørdag.

2022

Så kom teltet endeligt!

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og tak for de mange hyggelige timer på skibet.

Beretning blev ikke kommenteret i første omgang, da kassereren mfl. skulle videre til anden generalforsamling. Den blev dog godkendt efterfølgende.

  1. De reviderede regnskaber for 2020 og 2021 blev gennemgået og godkendt
  2. Ingen indkomne forslag
  3. Mogens Exner og Holger Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen, Niels Andersen genvalgt som suppleant
  4. Morten Fangel blev genvalgt som revisor.
  5. Kontingent fortsat 500 kroner for husstandskontingent. Der blev drøftet mulighed for et støttemedlemskab/ A & B medlemskaber. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
  6. Evt. Diskussion om støttemedlemskab fortsatte. Torben arbejder sammen med Mogens om et forslag til bestyrelsen, evt. tilpasning af vedtægterne mv.

Underskrevet:

Dirigent Referent

Torben Faarborg John Reshaur Enevoldsen